Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lievelingsdag

I Lievelingsdag is gevestigd aan de Gareelhoek 42 in Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80250726. Lievelingsdag biedt haar producten aan via een webshop.
II Koper is de klant / afnemer van Lievelingsdag.
III De overeenkomst tussen Lievelingsdag en een koper is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen beiden of een bestelling in de webshop.
1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lievelingsdag. Ze zijn toegankelijk via de website van Lievelingsdag en kunnen u op verzoek worden toegestuurd.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Lievelingsdag zoals vermeld in de webshop en in deze Algemene Voorwaarden.
1.3 Lievelingsdag zal leveren volgens de leverings- en betalingsvoorwaarden welke golden op het moment dat de overeenkomst gesloten werd. Lievelingsdag behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.4 Lievelingsdag garandeert dat het product voldoet aan de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst.
2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s.
2.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, verschrijvingen en kennelijke vergissingen, welke koper had behoren te begrijpen.
2.3 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling behoudt Lievelingsdag zich het recht voor een bestelling te annuleren indien een korting onjuist of onrechtmatig is toegepast.
3. Betaling
Tenzij anders overeengekomen zal verzending van de bestelling pas plaatsvinden na ontvangst van de betaling door Lievelingsdag.
4. Uitvoering van de bestelling
De koper die een bestelling plaatst in de webshop wordt middels een aantal e-mails op de hoogte gehouden van de uitvoering van de bestelling. Een e-mail met het onderwerp ‘bestelling ontvangen’ wordt automatisch verstuurd binnen enkele minuten na het afronden van de bestelling in de webshop. Een e-mail met het onderwerp ‘verzonden’ wordt verstuurd op de dag waarop de bestelling voor verzending door Tante Keet wordt aangeboden aan PostNL. Het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails kan duiden op een (technische) storing in het bestel- of betaalproces waardoor Lievelingsdag de bestelling niet zou kunnen verwerken. De koper dient bij het niet ontvangen van de hiervoor genoemde e-mails contact op te nemen met Lievelingsdag.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lievelingsdag bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
5.4 Lievelingsdag verzendt haar producten via PostNL met brievenbuspost, tenzij anders aangegeven of afgesproken. Brievenbuspost kan niet getraceerd worden. Niet aangekomen bestellingen zijn geen reden tot creditering.
5.5 Indien bestellingen per pakketpost verzonden moeten worden, ontvangt de koper het track and trace nummer op de dag dat het pakket bij PostNL is aangeboden door Lievelingsdag.
5.6 Bestellingen die niet verzonden hoeven worden, kunnen niet anders dan op afspraak met Lievelingsdag afgehaald worden.
6. Prijzen
6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s.
7. Zichttermijn / herroepingsrecht en retouren
7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lievelingsdag heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lievelingsdag. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Lievelingsdag er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer en dient voorzien te zijn van een herroepingsformulier dat Lievelingsdag bij aflevering van de bestelde goederen mee zal leveren.
7.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
7.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
7.4 Lievelingsdag verkoopt digitale haakpatronen. Digitale producten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
8. Wijziging van de bestelling
Koper kan er pas van uitgaan dat doorgegeven wijzigingen in reeds afgeronde bestellingen zijn doorgevoerd, als dit door Lievelingsdag is bevestigd.
9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen en specificaties betreffende de producten van Lievelingsdag in de webshop gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot creditering, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Aanbiedingen
10.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
10.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lievelingsdag zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
10.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lievelingsdag slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
10.4 Aanbiedingen van Lievelingsdag gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
10.5 Lievelingsdag kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
10.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
11. Garantie
11.1 Lievelingsdag garandeert dat de door hen geleverde producten met de grootste zorg en aandacht worden verpakt.
11.2 Lievelingsdag is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor welke individuele toepassing dan ook door koper, noch voor eventuele adviezen aangaande de producten welke niet afkomstig zijn van Lievelingsdag.
11.3 Koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product sterke afwijkingen vertoont met wat is overeengekomen, beschadigd of aangedaan is, dan dient koper de onvolkomenheden onmiddellijk te melden aan Lievelingsdag en in originele verpakking terug te sturen aan Lievelingsdag.
11.4 Indien de klachten van koper door Lievelingsdag redelijk worden bevonden, zullen koper en Lievelingsdag in overleg besluiten tot het leveren van nieuwe producten of een schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lievelinsgdag altijd beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten.
11.5 Iedere aansprakelijkheid van Lievelingsdag voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
11.6 Deze garantie geldt niet indien zolang koper jegens Lievelingsdag in gebreke is en/of de koper of de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken en/of de geleverde producten aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld of anderszins onzorgvuldig heeft behandeld.
12. Overmacht
12.1 Lievelingsdag zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke abnormale oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, onder andere vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen van het Internet en e-mailverkeer, storingen in de elektriciteitstoevoer, beperkingen van vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen en vertragingen in de aanvoer door toeleveranciers aan Lievelingsdag.
12.3 Lievelingsdag zal in het geval van overmacht overleggen met koper over het opschorten van haar verplichtingen of het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst. In geen geval is Lievelingsdag gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Lievelingsdag bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Lievelingsdag is niet aansprakelijk voor schade aan de verpakking, ontstaan tijdens vervoer.
13.2 Lievelingsdag is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten in de haakpatronen. Wanneer deze ontdekt worden is het wel wenselijk deze door te geven via het e-mail adres info@lievelingsdag.nl
13.3 Lievelingsdag is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle Lievelingsdag aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lievelingsdag zolang de afnemer de vorderingen van Lievelingsdag uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lievelingsdag wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Lievelingsdag geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
15. Gegevensbeheer
15.1 Alle in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Lievelingsdag gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van de bestelling.
15.2 Lievelingsdag behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de besteller te gebruiken voor het verstrekken van informatie over producten en diensten van Lievelingsdag. Afmelden voor ontvangen van informatie kan altijd door het sturen van een e-mail naar info@lievelingsdag.nl
16. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen op de internetsite van Lievelingsdag gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lievelingsdag en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij Lievelingsdag er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
17.3 Bij geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lievelingsdag en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan de koper een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 Lievelingsdag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel